Редакционна колегия:
проф. д-р Румен Генов
доц. д-р Лъчезар Стоянов
гл. ас. д-р Живко Лефтеров
ISSN 1313-7301
Годишник Том VII - файл


Съдържание

Contents

НАУЧНИ ПРОБЛЕМИ
SCHOLARLY PROBLEMS

Религии и религиозни политики: минало и настояще
Religions and Religious Policies

Иван Драгов. Свети Гелерт и приемане на християнството в Унгарското кралство
Ivan Dragov. Saint Gellert and the Conversion of the Kingdom of Hungary to Christianity

Румен Генов. “Религията може да бъде насочвана само от разума и убеждението”: религиозната свобода и отделянето на църквата от държавата в ранната американска история
Roumen Genov. “Religion can be directed only by reason and conviction”: Religious freedom and separation of the church and state in early american history

Eleonora Naxidou. Bulgarian Reflections on Religion and Clergy in the Age of Modernity: The Case of Ivan Seliminski

Живко Лефтеров. Предложението на спорните македонски епархии да бъдат приети от Англиканската църква в религиозно общение през 1874 г.
Zhivko Lefterov. The Proposition of the Contested Macedonian Dioceses to Come into Communion with the Anglican Church in 1874

Пламен С. Цветков. Държава и църква при комунизма, националсоциализма и фашизма (някои аспекти на проблема)
Plamen S. Tzvetkov. Church and State under Communism, National Socialism and Fascism (Certain Aspects of the Problem)

Ангел Пилев. Ролята на църквата за спасяването на българските евреи
Angel Pilev. The Role of the Church in Saving the Bulgarian Jews

Веселин Методиев. Държава и църква в последното десетилетие на ХХ век през светлината на един документ
Veselin Metodiev. State and Church in the Last Decade of the 20th Century in the Light of a Document

Yorgos Christidis. Religion and Politics in the Balkans: the case of Mufti Muammer Zukorlic in Sandzak (Serbia)

Нонка Богомилова. Онтологичният примат на държавата над религията в съвременна Европа
Nonka Bogomilova. The Ontological Primacy of the State over the Religion in Contemporary Europe

Христо Гьошев. Религиозните морални ценности в глобалното общество
Hristo Gyoshev. The Moral Values of Religion in the Global Society

ДОКТОРАНТСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
DOCTORAL STUDENTS’ RESEARCH

Мартин Табаков. Реабилитацията на религията в съвременната вътрешна турска политика
Martin Tabakov. Rehabilitation of Religion in Contemporary Turkish Politics

Константина Митева. Ромската евангелска общност в България
Konstantina Miteva. The Roma Evangelical Community in Bulgaria

ПЪРВА ПУБЛИКАЦИЯ
FIRST PUBLICATIONS

Кирил Илиев. За разпространението на радикален ислям в България (опит за анализ)
Kiril Iliev. The Propagation of Radical Islam in Bulgaria (An Attempt of Analysis)

НАУЧНИ ПРОЯВИ И СЪБИТИЯ
SCHOLARLY ACTIVITIES AND EVENTS

Национална конференция с международно участие "Религии и религиозни политики - минало и настояще". НБУ, 11-12 май 2012 г.
International Conference “Religions and Religious Policies: Past and Present”, May 11-12, 2012

Национална конференция „Историята като наука, образование и професия“. Созопол, 24-27 септември 2012 г.
National Conference “History as Science, Education and Profession”, Sozopol, September 24-27, 2012

Кръгла маса с изложба „Балканските войни – хора и съдби“. НБУ, 18 декември 2012 г.
Round Table “The Balkan Wars: People and Destiny”

Годишник на департамент „История“. Т. ІV (2009). С., 2012
History Department Yearbook. Vol. 4 (2009). Sofia, 2012

Генов, Румен. Американската революция: Войната за независимост и създаването на федералната република. С., 2012
Genov, Roumen. The American Revolution: The War of Independence and the Creation of the Federal Republic. Sofia, 2012.

Стоянов, Лъчезар. Нация, държава и институции. Студии и статии. С., 2012
Stoianov, Lutchezar. Nation, State and Institutions. Studies and Articles. Sofia, 2012.

АВТОРИТЕ
THE AUTHORSCopyright © 2015. All Rights Reserved.
NBU nbu