Център за изучаване на рисковете и сигурността

 

д-р Михаил Николов Байрактаров

 

ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧНАТА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ В ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР

 

 

София, 2009 год.

 

 

Увод

 

Целта на курса е познанието, което ще придобият студентите относно основните идеи и праксеологически направления в областта на изследването на информационно-аналитичната дейност, осъществявана в органите на полицията, разглеждана за нуждите на настоящия курс като възможна в теоретико-методологическо и методическо отношение и на равнището на Държавна агенция за национална сигурност, на секторите “Сигурност” в органите за местно самоуправление, на частните охранителни фирми и детективски бюра.
Задачите в тази връзка са свързани с усвояването на съдържанието на понятията в изследването на информационно-аналитичната дейност, със запознаването с конкретната информационно-аналитична работа в органите на полицията, както и с изграждането на умение за работа с методите за анализ. Освен това студентите следва да усвоят и умение за трансфер на информационно-аналитични идеи и методи в сферата на информационно-аналитична дейност в различните организации за сигурност в публичния и частния сектор. 
Научната област на настоящия курс е в кръга на основните идеи, категории и методи на логиката, криминологията, криминалистиката, теорията на оперативно-издирвателната дейност, социологията, психологията и науката за управление. Поради съществуването на вътрешна, диалектическа връзка на социално управление и информация, информационно-аналитичната дейност е същностен аспект на управлението в различните организации за сигурност и на всичките им равнища. Това необходимо води до интердисциплинарното й изследване.
За да се постигне максимален образователен ефект при използването на настоящия учебник студентите би следвало да следват следните препоръки:
· Запознаването с текста да протича в процес на водене на бележки по съдържанието и по непознатите за читателя идеи, понятия и термини;
· Бележките да се сравняват с тезисите в края на главата и да се коригират за да се вниква по-точно в същността и особеностите на информационно-аналитичната дейност;
· Задачите да се възприемат като модел и образец за решаване на други подобни задачи в различните организации за сигурност.

           *                                     *                                      *
    

Автор на настоящия учебник е Михаил Николов Байрактаров, д-р по философия, роден през 1946 год. Висше образование по философия завършва през 1971 год. в СУ “Св. Климент Охридски”. Дисертация по философия защитава през 1984 год. в гр. София. Стажант-научен сътрудник в Институт по социология – БАН през 1972-1973 год. Военен социолог през 1974 год. в Главно управление на Строителни войски. Преподавател по психология, социология и управление в периода 1975-2006 год. в Академия – МВР.
Основни курсове: “Оперативен анализ на структурата и дейността на терористични групи и организации” и “Информационно-аналитична дейност” през учебна 2007/2008 година в Нов Български Университет.
Монографии: “Противообществената нагласа на непълнолетните”, С., издат. “Албатрос”, 2004, “Ефективното управление на териториалната полицейска служба”, С., Академия – МВР, 2005. Публикувани няколко студии и статии в издания на МВР.