Глава І

Теоретико-методологически проблеми на информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност


Учебни цели
Материалът в тази глава ще Ви даде възможност:
  • да възприемете информационно-аналитичната дейност като система, която може да бъде декомпозирана на няколко подсистеми;
  • да установите общи характерни черти на информационно-аналитичната дейност в системите за вътрешна сигурност в публичния и частния сектор;
  • да вникнете в методологическия и гносеологическия характер на анализа на оперативната и криминологическата обстановка;
  • да намерите отговор на въпроса за  основната цел на информационно-аналитичната дейност