ГЛАВА V.
Модели на обектите на анализ в аналитичните материали в системата на полицията
Учебни цели:

Материалът в тази глава ще Ви даде възможност:

- Да получите знания за модела на анализ на състоянието, структурата и динамиката на оперативната обстановка на регионално ниво;

- Да опознаете процеса на моделиране на отражението на престъпността в системата на ИАД на територията, обслужвана от ОДМВР и РУ;

- Да разкриете връзката на препоръките на информационно-аналитичното звено за повишаване на ефективността на работа на териториалната система на полицията и модела на анализ на противодействието на престъпността за 10-дневен период;

- Да се запознаете с модела на анализ в специализираните информационно-аналитични звена, които отразяват процесите на противодействие на организираната престъпност и на международния тероризъм;

- Да достигнете по-висше ниво на познание на същността на организираната престъпност и закономерностите на динамиката й;

- Да формирате умения за приложение на моделите на анализ на сложни обекти от областта на правоохранителната дейност в конкретни организации за вътрешна сигурност.

Моделирането на  аналитичния процес и неговите обекти представлява възпроизвеждане на характеристиките им  върху логически обекти – модели, специално създадени за тяхното изучаване[69]. Необходимостта от моделиране възниква тогава, когато е затруднено изследването на сложни обекти, а именно социалните, психологическите и криминогенните свойства на социалната среда и същността на извършваните в нея криминални деяния, както и миналото, настоящото и бъдещото състояние на оперативната обстановка и криминалното поведение. Моделирането дава възможност по-добре да се вникне в същността, структурата и развитието на наблюдаваните престъпления и нарушения и на техните извършители в индивидуален и групов аспект.
     Същността на използването на метода на моделирането се състои в това, че вместо един или друг обект на анализ, който интересува ИАР, се изучава неговия предварително разработен модел, който е подобен, сходен на оригинала или на неговите най-важни и съществени характеристики. Този метод позволява да се заменят аналитични материали с големи обеми с модели на техните обекти на анализ - логически обекти, подходящи за кабинетни научни изследвания, за информационно-аналитична дейност  в полицейските звена и за обслужване на управлението на системата на полицията. Вместо да чете  многобройните текстове, отразяващи разнообразното съдържание на анализите на различните обекти на анализ, читателят може да проследи в моделите им информационно-аналитични процеси, чиято методика е идентична или тъждествена в рамките на основните звена на системата на полицията. При това, ако е необходимо, читателят може да усвоява и прилага информацията за структурата на модела в подобни познавателни условия в своята конкретна организация за вътрешна сигурност в публичния или частния сектор, както и да направи заимствувания на идейно съдържание или структура на модели на обекти на анализ, с които се занимават информационно-аналитичните звена в системата на полицията.
    Моделите, които са разработени в глава V, в известно отношение са схематични. Прототипите на моделите – различните обекти на анализ в аналитичните материали и самият аналитичен процес, са по-сложни в сравнение с това, което описват   техните модели. Но това външно противоречие не може да се преодолее, тъй като за построяването на модели е необходимо да се постави в основата на логическия процес такъв въображаем обект на моделиране, всички процеси в който протичат по еднакъв начин във всички негови подсистеми и елементи и във всички направления. Този въображаем обект на моделиране е резултат от абстрахиране и обобщение на съществените и общовалидните свойства и закономерности на отделните еднотипни обекти на анализ и тенденцииите в развитието им. В процеса на моделиране вътрешно е включено и конкретното съдържание на анализите (разнообразните  варианти на отражението на същността и развитието на обектите на анализ в различните аналитични материали, обхващащи различни периоди от време в рамките на еднотипните полицейски служби). Но това съдържание е субординирано, в крайна сметка на систематизирането на общозначимите логически резултати, получени при акцентуването на аналогичността и неизменността на логическите закони, методи и методики, приложими при изготвянето на аналитичните материали и на идентичността и сходството на обектите на анализ.    
[69] Вж. също Философски речник. С., Партиздат, 1977, с. 368.