Глава VІ.
Криминологическа характеристика и превенция на международния тероризъм на ислямистка основа
Учебни цели:
Материалът в тази глава ще Ви даде възможност:

- да обобщите досегашните си познания относно проявите, същността и характерните особености на международния тероризъм на ислямистка основа през призмата на криминологическото му определение;

- да натрупате знания и да формирате нагласа за изследване на терористичните актове чрез метода “криминален анализ”;

- да прилагате творчески в социалната практика направените препоръки за противодействие на международния тероризъм на ислямистка основа;

- да анализирате различни форми на тероризъм въз основа на възприетия теоретико-методологически подход към международния тероризъм на ислямистка основа.

В световната война с международния тероризъм на ислямистка основа след 11.09.2001 год. се включиха всички цивилизовани държави, както и РБългария. Това беше обществена необходимост, продиктувана от разпалването на глобална терористична война от страна на международния тероризъм и радикалния ислямизъм. В песимистична прогноза още през 2002 година заместник-министър на МВР Румен Стоилов беше предупредил:”България ще се превърне в обект на тероризъм както САЩ, Германия, Франция.”76
Понастоящем нашата страна не стана жертва на терористично нападение, но потенциалната заплаха ни изправя пред вземането на адекватни превантивни мерки, тъй като по данни на националната разузнавателна служба у нас беше допуснато съществуването на “спящи клетки”- мрежи на радикални ислямисти, чуждестранни граждани, които са свързани предимно с арабски ислямски организации, официално действащи с хуманитарни цели сред българските мюсюлмани – етнически турци, българо-мохамедани, роми, албанци. Радикалният арабски ислямизъм разкри красноречиво пред световната общественост своята антихуманност, антиамериканизъм и антиевропеизъм.
 
 
76 Стоилов, Р. Доклад, изнесен на работен семинар на тема “Европейска сигурност и противодействие на тероризма”. С., АМВР, 2002.