Глава ІІІ. Стратегически анализ
Учебни цели

Учебни цели: Материалът в тази глава ще Ви даде възможност:

- да получите знания относно същността и характерните особености на стратегическия анализ

- да откриете мястото на престъпната мотивация като изследван обект в системата на стратегическия анализ

- да изучите аналитични техники, които се използват при извършване на стратегически анализ

- да формирате умение за практическо осъществяване на стратегически анализ