Глава ІV. Анализ на оперативната обстановка


Учебни цели:

Материалът в тази глава ще Ви даде възможност:

- да придобиете познания за същността и характерните особености на понятието “анализ на оперативната обстановка” в системата на полицията

- да изучите технологията на извършване на анализ на оперативната обстановка

- да научите как се синтезират резултатите от анализа на оперативната обстановка в практически препоръки към субекта на управление в полицейската организация

- да придобиете умения за подготовка на аналитични материали относно състояние, структура и динамика на оперативната обстановка в конкретна организация за вътрешна сигурност в публичния или частния сектор

Информационните потребности на субекта на управление в полицейските органи от управленско-оперативна диагностика на състоянието и динамиката на обстановката по криминална, икономическа и охранителна линия налагат ежедневно изучаване, анализ и оценка на оперативната обстановка. За да се вземат правилни, оптимални към даден момент, управленски решения по оперативно-охранителното осигуряване на обслужваната територия, е необходимо изучаване и анализ на различните видове престъпления, извършвани в обсега на подразделенията на полицейската организация, и респективно на разкритите и предотвратените видове престъпления и превантивно-профилактичните действия по нарушенията на обществения ред.
Оперативно-охранителното обслужване на територията предполага осигуряване на необходимото количество ОР-ци и охранителни работници, както и оптималното им управление, свързано с планирането и организацията на дейността им, с контрола на изпълнението на взетите управленски решения, мотивацията на състава за качествено изпълнение на оперативно-охранителните мероприятия и действия.
Оптималността на оперативно-охранителното обслужване на територията на полицейската служба е пряко свързана с големия обем оперативна информация, получавана на входа на системата на службата, с високото ниво на практическа полза от наличната информация и с висока степен на оперативна значимост на информацията, която да дава възможност ежедневно, ежеседмично и ежемесечно (към днешна дата, в рамките на текущата седмица и текущия месец), да се вземат управленски решения, както и да се планират в перспектива печеливши действия спрямо криминалния контингент.