Глава ІІ
Методи за анализ

Учебни цели
Материалът в тази глава ще Ви даде възможност:
  • да получите познание за същността на методите, които се използват за анализ в информационно-аналитичните звена
  • да получите познание за внедряваните нови методи за анализ, приложими в системата на ИАД
  • да развиете умения за приложение в практиката на евентуални информационно-аналитични действия на съвкупността от разгледаните методи за анализ
В ИАД намират приложение и може да бъдат приложени по наша препоръка редица логически категории, емпирични и теоретични методи, както и социологически методи и специализирани информационно-аналитични методики. Чрез тях данните за същността, състоянието и динамиката на обектите на анализ могат да бъдат извличани, систематизирани, анализирани и обобщавани до степен, която да удовлетворява процесите на вземане на управленски решения в управляващите подсистеми на организациите за вътрешна сигурност от различни нива и видове в системите за сигурност.