Нов български университет

Вместо предговор/приветствени думи за проф. Румен Генов
Instead Of Introduction / Words of Congratulation of Prof. Roumen Genov

Лъчезар Стоянов
Lachezar Stoyanov

Интелектуалци в политиката на Българското Възраждане
Intellectuals in the Politics of the Bulgarian Revival

Илия Тодев
Ilia Todev

Найден Геров – един български интелектуалец между Русия и Османската империя в подкрепа на движението за национална просвета (1857-1877)
Nayden Guerov - A Bulgarian Intellectual between Russia and the Ottoman Empire in Support of the Movement for National Education (1857-1877)

Антоанета Кирилова
Antoaneta Kirilova

Нике от Самотраки и френската политика на османските Балкани в дейността на Шарл Шампоазо
Nike Of Samothrace and the French Policy of the Ottoman Balkans in the Work of Charles Champoiseau

Светла Янева
Svetla Ianeva

„Княжеските огледала” за образования и добродетелен средновековен владетел
„Mirrors of Princes” for the educated and virtuous medieval ruler in Medieval Bulgaria

Цветана Чолова
Tzvetana Tcholova

Ученият Иван Шишманов и Паневропейското движение в България
The Scholar Ivan Shishmanov and the Pan-European Movement in Bulgaria

Румяна Конева
Roumyana Koneva

The Bulgarian intellectuals of the Văzraždane and their political orientations
Eleonora Naxidou

Бал Гангадхар Тилак
Bal Gangadhar Tilak

Виолина Атанасова
V. Atanasova

Петър граф Пеячевич, хърватската държава и България
Petar Count Peyachevich, the Croatian state and Bulgaria

Йорданка Гешева
Yordanka Gesheva

Приносът на “десните” университетски интелектуалци за реконцентриране на икономическата власт на комунистическата номенклатура
The Contribution of the

Георги Найденов
Georgi Naydenov

Минало и настояще: историци в изграждането на украинската държавност
Past And Present: Historians in the Development of the Ukrainian Statehood

Инна Манасиева, Живко Желев
Inna Manasieva, Jivko Jelev

Месия или дипломат – Йон Драгумис в гръцкия политически живот в началото на ХХ век
A Messiah or a diplomat - Ion Dragoumis in the Greek political life in the early twentieth century

Юра Константинова
Jura Konstantinova

Интелектуалецът в политическото: Илия Бешков 1944-1945 г.
The Intellectual in the Political Life: Iliya Beshkov, 1944-1945

Наталия Христова
Natalia Hristova

Историкът и/във властта (На основа на спомените на изтъкнати историци от времето на социализма)
The Historian And / In Power (Based on the Memoirs of Prominent Historians of the Socialist Times)

Илияна Марчева
Iliyana Marcheva

Във въртележката на политическите страсти (1941-1951) и премълчаното за Чудотворката - Фани Попова-Мутафова
In the Carousel of Political Passions (1941-1951) and Keeping of Silence about the Thaumaturge - Fannie Popova - Moutafova

Ани Златева
Annie Zlateva

Алтернативният път на Димитър Тончев за разрешаването на българския национален въпрос през първото десетилетие на ХХ век
Dimitar Tonchev's Alternative Way of Resolving of the Bulgarian National Question in the First Decade of the 20th Century

Бисер Георгиев
Biser Georgiev

Between Political Science and Cultural Diplomacy: Mario Einaudi and Post-World War II American Intervention in Western Europe (1945-1960)
Andrea Mariuzzo

Българинът със смачкано самочувствие – заслуга и на български интелектуалци и журналисти
The Credit for the Bulgarians' Low Self-Confidence Goes Also to the Bulgarian Intellectuals and Journalists

Петя Пачкова
Petya Pachkova

Социалдемократическата интелигенция в Русия. Пътят към властта
Social Democratic Intelligentsia in Russia: The Path to Power

Ася Атанасова
Asya Atanasova

Интелектуалците и определянето на стопанската политика на България през 20-те години на XX век.
The Intellectuals and the Determination of the Economic Policy of Bulgaria in the 1920s

Даниел Вачков
Daniel Vatchkov

Българската интелигенция през 1944 – 1989 г. и произтичащите от този период антиинтелектуални нагласи
The Bulgarian Intelligentsia of the 1944-1989 Period and the Resulting the Anti-Intellectual Attitudes

Екатерина Попниколова
Ekaterina Popnikolova

Интелектуалци от Македония според едно холандско издание
Intellectuals from Macedonia According to a Dutch Edition

Полина Цокова
Polina Tsokova

Оттеглянето/мълчанието на интелектуалците в съвременната ситуация ?
Withdrawal / Silence of the Intellectuals in the Contemporary Situation?

Дмитрий Варзоновцев
Dimitry Varzonovtzev

Викторианските интелектуалци и Източната криза от 70-те години на ХІХ век
The Victorian Intellectuals and the Eastern Crisis of the 1870 s

Румен Генов
Roumen Genov

Непублична политика, конспиративизъм, „политическо задкулисие“
Nonpublic Policy, Conspirativism,

Момчил Баджаков
Momtchil BadzhakovCopyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu