СЪДЪРЖАНИЕ

НИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК

 

ПО КУРС ОООК061 НИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

МАРГАРИТА ШИВЕРГЕВА

ИВАН НАЧЕВ

 

За 50 години Европа и светът се промениха.

Днес повече от всякога, в един постоянно променящ се глобализиран свят, Европа е изправена пред нови изпитания. Глобализирането на икономиката, демографските промени, изменението на климата, снабдяването с енергия, както и новите заплахи за сигурността са предизвикателствата, с които трябва да се справи Европа от 21-ви век.

Страните членки вече не са в състояние сами да направят това поради трансграничния характер на тези проблеми. Едно колективно усилие в европейски мащаб ще позволи да ги посрещнем и да отговорим на опасенията на гражданите. Въпреки това Европа трябва да се модернизира, за да отговори на тези предизвикателства. Тя трябва да разполага с ефикасни и подходящи средства, приспособени не само към функционирането на наскоро нарасналия от 15 до 27 държави-членки Съюз, но също и към бързите промени в света. Затова правилата за съвместен живот  трябва да се познават добре , да бъдат бъдат обновени и съобразени с реалностите на настоящите глобални предизвикателства. Трябва да се използват силните страни на Европа в икономиката, хуманитарната сфера, политиката и дипломацията за отстояване на европейските интереси и ценности по света, като в същото време се уважават специфичните интереси на страните членки във всяка област.

Това е целта на  учебника „ Ние в Европейския съюз”. Като взехме под  внимание политическите, икономическите и социални промени и стремейки се да отговорим на желанията  на студентите от Нов български университет  за по-актуални, по-задълбочени и по-професионални  знания, ние авторите, предлагаме  съвременен прочит на една по-демократична, прозрачна и ефективна Европа, в която правата и ценностите, свободата, солидарността и сигурността са неизменна част от ценностната система и норми на поведение.

България като страна – членка на Европейския съюз,  активно участва в изработването на приоритетите и провеждането на общностните политики. Тя се стреми  да провежда политика на  балансирано икономическо и социално развитие, да осигури стабилност на своите граждани и да се справи с предизвикателствата на глобализацията като  съхрани своята идентичност. Определящият въпрос за подобряване на живота на европейците, е в основата на всяка една национална стратегия и наднационални политики. По какъв начин и как България присъства в Съюза е предмет на анализ в предлаганият учебник.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

Автор:
Иван Начев – глава 1 до глава 4

ПРЕДГОВОР

1. Политически теории за европейската интеграция

2. Европейската интеграция след Втората световна война

3. Европейският съюз

4. Пътят на България към Европейския съюз

Автор:
Маргарита Шивергева – глава 5 до глава 13

5. Договор от Лисабон – основни въпроси и приоритети за Европейския съюз

6. Същност и еволюция на вътрешния пазар

7. Същност на функциониране на общите политики на европейския съюз

8. Обща селскостопанска политика на европейския съюз - цели и етапи

9. Регионална политика – същност, цели, етапи и перспективи

10. Икономически и финансови въпроси на европейския съюз

11. Иновации и политика за предприятията

12. Европейска социална действителност ( преглед за периода 2007-2009)

13. Разширяване на европейския съюз и предприсъединителни стратегии

Препоръчителна литература

Речник на използваните термини

Речник на използваните съкращения и абривиатури

ОСНОВНИ ДАТИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ

обратно нагоре