Nevereno vliz

";} ?>
ВЪТРЕШНООРГАНИЗАЦИОННИ КОМУНИКАЦИИ В БЪЛГАРИЯ И ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Евелина Христова

 

дисертация за присъждане на образователна

и научна степен “доктор”

 

Научен ръководител:

проф. Толя Стоицова, д.н.

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

УВОД

ЧАСТ I. ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ВЪТРЕШНООРГАНИЗАЦИОННИТЕ КОМУНИКАЦИИ

Глава 1 Европейският съюз – история, принципи, демокрация

Глава 2 Политики на  ЕС, отнасящи се до вътрешните комуникации

Глава 3 Регулативна рамка на политиката на ЕС по отношение на вътрешните комуникации

ЧАСТ II. КОМУНИКАЦИЯТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Глава 4 Същност и място на комуникациите в организационната структура

Глава 5 Вътрешноорганизационни комуникации и социални групи

Глава 6 Организация, култура и комуникация

ЧАСТ III. ВЪТРЕШНООРГАНИЗАЦИОННИ КОМУНИКАЦИИ

Глава 7 Специфика на вътрешноорганизационните комуникации

Глава 8 Съдържателни аспекти на вътрешноорганизационните  комуникации - комуникатори, публики, послания и канали  

Глава 9 Емпирични изследвания на вътрешноорганизационни комуникации в България

ЧАСТ IV. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ КОМУНИКАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Глава 10 Методология и дизайн на изследването

 Глава 11  Резултати от изследването и интерпретация на данните

 Глава 12 Рамка за вътрешноорганизационни комуникации (РВОК)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АВТОРЕФЕРАТ

 

 

обратно нагоре