Нов български университет

Editorial Board:
Prof. Violeta Boyanova, MD, Prof. D-r Jivka Vinarova, M.D., DSc
assis. prof. Polina Mihova, PhD
Compiler:assist.prof. Polina Mihova, PhD
Reviewer: Prof. D-r Petko Salchev, M.D.
ISSN 1313-7875
Редакционна колегия:
проф.д-р Виолета Боянова, д.м.,проф.д-р Живка Винарова, д.м.н.,
гл.ас. д-р Полина Михова
Съставител: Гл.ас.д-р Полина Михова
Рецензeнт: проф.д-р Петко Салчев
ISSN 1313-7875

Доклади и презентации на преподаватели, докторанти и професионалисти, представени на Департаментен семинар
REPORTS AND PRESENTATIONS OF TEACHERS, GRADUATE STUDENTS AND PROFESSIONALS, PRESENTED AT THE DEPARTMENTAL SEMINAR

ВИДЕОКОНФЕРЕНТНО ОБУЧЕНИЕ 01 – 05.04.2013

ПЪРВА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО В СВЕТА НА ЕЛЕКТРОННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

OБУЧЕНИЕ 30 МАЙ 2013 Г

Нови издания на Департамента
NEW EDITIONS OF THE DEPARTMENT

НОВИ ИЗДАНИЯ НА ДЕПАРТАМЕНТА

Учебни програми към Департамента
EDUCATIONAL PROGRAMS OF THE DEPARTMENT

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „ ЛОГОПЕДИЯ “

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „СОЦИАЛНА РАБОТА ”

MINOR ПРОГРАМА „ЛОГОПЕДИЯ”

MINOR ПРОГРАМА „МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА”

MINOR ПРОГРАМА „ДИГИТАЛНА ХУМАНИТАРИСТИКА”

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „РЕГЛАМЕНТИ И СТАНДАРТИ В МЕДИЦИНАТА”

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЕЗИКОВАТА И РЕЧЕВА ПАТОЛОГИЯ”

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „СОЦИАЛНА РАБОТА“

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”

Проектна дейност на Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст на НБУ
PROJECT ACTIVITIES OF CENTER FOR TREATMENT OF COMMUNICATION AND EMOTIONAL BEHAVIORAL DISORDERS IN CHILDHOOD, NBU

ПРОЕКТ ДЕТСКА ГРАДИНА

ПРОЕКТ „СТУДЕНТИ В ПОМОЩ НА СТУДЕНТИ“

Проектна дейност на членовете на Департамента
PROJECT ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT MEMBERS

ПРОЕКТ ПРЕД ФОНД УЧЕБНИ ПРОГРАМИ, МФ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА МП „РЕГЛАМЕНТИ И СТАНДАРТИ В МЕДИЦИНАТА”,2012

ПРОЕКТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВИДЕОКОНФЕРЕНТЕН КУРС ПРЕД ЦФСР 2013 И ФОНД УЧЕБНИ ПРОГРАМИ, БФ 2013

ПРОЕКТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ В ПРАГА ПРЕД ЦФСР 2013

УЧАСТИЕ НА АКАДЕМИЧИЯ ПЕРСОНАЛ В ПРОЕКТ BG051PO001 - 3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” - HTTP://PRAKTIKI.MON.BG/SP/

УЧАСТИЕ НА ГЛ.АС.Д-Р ПОЛИНА МИХОВА В ПРОЕКТ „ИЗМЕРВАНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ, АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАБОТНИТЕ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА НА МОБИЛНИТЕ УСТРОЙСТВА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГЪСТО НАСЕЛЕНИ РАЙОНИ“ - № ДФНИ-Б01/0017 ОТ 27.11.2012 - HTTP://WWW.EM-FIELD.ORG/PROJECT/

УЧАСТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ НА ДЕПАРТАМЕНТА В ПРОЕКТ ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

УЧАСТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ НА ДЕПАРТАМЕНТА В ПРОЕКТ НА НБУ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ „INTENSIVE PROGRAMME: SPECIAL ABILITIES AND TALENTS - PATTERNS OF COGNITIVE PROCESSES IN PEOPLE WITH DISABILITIES, 24.06 -05.07.2013, ORESHAK, BULGARIA, CONTRACT № 2012- ERA-IP-7

УЧАСТИЕ НА ГЛ.АС.Д-Р ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА В ПРОЕКТ: BG051PO001

Научни публикации на членовете на Департамента - представяне на абстракти
SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF THE DEPARTMENT MEMBERS - PRESENTATION OF ABSTRACTS

CONCEPTUAL MODEL FOR DIGITAL SCHEDULING SYSTEM FOR MEDICAL MILITARY ACADEMY, SOFIA, BULGARIA

THE DOCTOR ONLINE – REQUIREMENTS FOR SPECIFIC COMPETENCIES AND SKILLS

WORKING HYPOTHESIS MODELING FOR DEVELOPMENT OF COMPUTER ENSURED COMMMUNICATION IN SELECTED MEDICAL MEASUREMENTS

MEDICAL DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COPD AND ASTHMA SCREENING

SELECTION AND ANALYSIS OF BIOMECHANICAL PARAMETERS. CLASSICAL AND MODERN STRATEGY FOR EXPERT SUCCESS- APPLICATIONS IN SELECTING ARMY OPERATORS

WHY ARE DIAGNOSTICS AND PROGNOSTICS IN HEALTHCARE CREATIVE ACTIVITIES

LANGUAGE DISORDERS IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA

ASSESSMENT IN THE WORK WITH CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

EVALUATION OF THE COMMUNICATION, COGNITIVE ABILITIES AND PLANNING ACTIVITIES

HYPERACTIVITY AND ATTENTION DEFICIT

ANXIETY DISORDER

MORPHOLOGY IN AUTISM SPECTRUM DISORDERS: LOCAL PROCESSING BIAS AND LANGUAGE.

PECULIARITIES OF SOCIAL FUNCTIONING IN INDIVIDUALS WITH ARTICULATION DISORDERS

IS THE DYSLEXIA A DISEASE?

SPECIFIC DISORDERS IN LEARNING ABILITIES - FEATURES, EVENTS , DIAGNOSTIC CRITERIA (ASSESSMENT PROTOCOLS)

DEVELOPMENTAL DYSLEXIA - A PHENOMENON OF A DIFFERENT INFORMATION PROCESSING TYPE OR A SPEECH DISORDER

WORKSHOP “BULGARIAN NORMS BEHAVIORAL QUESTIONNAIRE FOR CHILDREN 1.5 - 5 YEARS, AKENBAH, RESCORLA”

Авторски публикации
DEPARTMENT MEMBERS NEW SCIENTIFIC INVETSIGATIONS

ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА СИМПТОМИТЕ НА НЕПРАВИЛНО ФУНКЦИОНИРАЩАТА ФОНОЛОГИЧНА ЕЗИКОВА СИСТЕМА ОТ ПРОЯВИТЕ НА АРТИКУЛАЦИОННА ДИСФУНКЦИЯ/
TODOROVA E., DIFFERENTIATING SYMPTOMS OF SPECIFIC PHONOLOGICAL IMPAIRMENT AND ARTICULATION DISORDERS

автор: гл. ас. д-р Екатерина Тодорова

КРЕАТИВНОСТ И ПСИХОПАТОЛОГИЯ/
CREATIVITY AND PSYCHOPATHOLOGY

автор: Маргарита Станкова

ВАКСИНИТЕ И ВАКСИНАЦИЯТА КАТО СРЕДСТВО И МЕТОД ЗА ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ/
VINAROVA J., M.TONGOVA, VACCINES AND VACCINATION AS A MEANS AND METHOD FOR HEALTH MANAGEMENT

автор: Живка Винарова, Марияна Тонгова

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ – ОБОСНОВКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПО-НИСКИ НОРМИ ЗА ЕЛЕКРОМАГНИТНО ОБЛЪЧВАНЕ ОТ ПОЛЕТА С НИСКА ИНТЕНЗИВНОСТ/
STANCHEVA A, P.TZVETKOV, P.MIHOVA, INTERNATIONAL RESEARCH PROJECTS - JUSTIFICATION FOR INTRODUCTION OF LOWER EXPOSURE LIMITS FOR EMF WITH LOW INTENSITY

автор: Станчева А, П.Цветков, П Михова

ОБЗОР НА СТАНДАРТИТЕ В МЕДИЦИНСКАТА И ЗДРАВНА ИНФОРМАТИКА/
MIHOVA P., I. PENDZHUROV, LITEATURE REVIEW OF STANDARDS IN MEDICAL AND HEALTH INFORMATICS

автор: Полина Михова, Илия ПенджуровCopyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu