Резюмета на отпечатани публикации на щатни преподаватели и студенти

Съдържание:

1. Берберова Р., Б. Костова, Възможности за използване на георадар и пенетрометър за оценка на състоянието на микроязовирни стени от земно-насипен тип, Сборник с доклади от X научна конференция с международно участие SES'2014, ИКИТ-БАН, 2015, 455-460, ISSN 1313–3888.

2. Берберова Р., Б. Костова, Г. Петров, Методология за изследване на микроязовирни стени от земно-насипен тип с GPRS, Сборник с доклади от 15-та Международна конференция ВСУ'2015, 2015, 262-266, ISSN: 1314-071X

3. Григорова И., Р. Берберова, Препоръки за развитието на алтернативен туризъм в района на община Долна баня, Годишник на департамент "Природни науки" 2014, НБУ, 2015, 117-127, ISSN2367-6302

4. Гюров Р, Глобалното затопляне – факти и аргументи. Сборник с доклади от X научна конференция с международно участие SES'2014, ИКИТ-БАН, 2015, 449-454, ISSN 1313–3888.

5. Гюров Р., Х. Харизанов, Геопатогенни зони в България и качество на живот. Годишник на департамент "Природни науки" 2014, НБУ, 2015, 66-78, ISSN2367-6302.

6. Иванова П., Е. Серафимова, В. Петкова, Ръчно изработен ротационен биореактор за домашно компостиране, Годишник на департамент "Природни науки" за 2013-2014, НБУ, София, (2014), 128-139, ISSN 2367-6302.

7. Пеева А., Р. Берберова, Анализ на резултати от анкетно проучване за информираността за природни бедствия, Годишник на департамент "Природни науки" 2014, НБУ, 2015, 107-116, ISSN2367-6302

8. Петкова В., Б. Костова, Влияние на интензивната енергетична и термична активация върху фазовите изменения на фосфорити и техни смеси с амониев сулфат, Годишник '2014, Департамент "Природни науки", Нов български университет, (2015), 58-65, ISSN 2367-6302.

9. Серафимова Е., В. Стоянов, Й. Пеловски, В. Петкова, Механични изпитвания на киселинно третирани смеси от птичи екскременти със сярна киселина, In: Proc. of 15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2015, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, vol. 1, 4–5 June 2015, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, (2015), v.2, 462-468

10. Серафимова Е., С. Миленкова, В. Стоянов, Й. Пеловски, В. Петкова, Механични изпитвания на композити от керамични материали, In: Proc. of 15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2015, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, vol. 1, 4–5 June 2015, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, (2015), v.2, 456-461

11. Ташева А., В. Петкова, Б. Костова, В. Стоянов, Биоотпадък от птицепроизводство (черупки от яйца). Част 2. Органични технологични приложения, In: Proc. of 15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2015, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, vol. 1, 4–5 June 2015, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, (2015), v.3, 235-240

12. Хаджиева В., Р. Берберова, Б. Костова. Остойностяване на георадарно изследване. Сборник с доклади от 15-та Международна конференция ВСУ'2015. 267-270. 2015, ISSN: 1314-071X

13. Cherkezova-Zheleva Z. P., K. L. Zaharieva, M. P. Tsvetkov, V. S. Petkova, M. M. Milanova, I. G. Mitov, Impact of preparation method and chemical composition on physicochemical and photocatalytic properties of nano-dimensional magnetite-type materials, American Mineralogist, ISSN: 0003-004X, (2015), Volume 100, 1257–1264 IF=1.964

14. Donkova B., V. Petkova, Comparison between thermal behaviour of γ-MnC2O4.2H2O in oxidative and inert media, Bulgarian Chemical Communications, (2015), Volume 47, Number 1, 185–189 IF=0.201

15. Glavcheva Z., D. Yancheva, E. Velcheva, B. Stamboliyska, N. Petrova, V. Petkova, G. Lalev, V. Todorov, Analytical studies of the Alexandrovo Thracian tomb wall paintings, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, (2015), ISSN: 1386-1425

16. Petkova V., V. Koleva, B. Kostova, S. Sarov, Structural and thermal transformations on high energy milling of natural apatite, J Therm Anal Calorim, ISSN 1388-6150, (2015), Volume 121, Issue 1, 217-225 IF=2.042

 

 

 

 

 

Обратно горе
Flash Menu
2016 © Нов български университет